Põhikiri

I Üldsätted

1.1. Eesti Akadeemiline Spordiliit (edaspidi Liit) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja tegevus on suunatud üliõpilasspordi arendamisele ja selleks tingimuste loomisele Eestis. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
1.2. Liit ühendab Eestis üliõpilasspordiga tegelevaid kõrgkoole, spordiklubisid, -seltse ja -ühendusi üliõpilasspordi edendamiseks ning sellealase ühistegevuse koordineerimiseks.
1.3. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast, Eesti Spordi Kongressi poolt vastu võetud Eesti Spordi Hartast ja Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Liidu poolt kehtestatud aktidest ja suunistest ning järgib spordiliikumises rahvusvaheliselt tunnustatud norme.
1.4. Liidul on oma sümboolika.
1.5. Liidu majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember.
1.6. Liit esindab Eesti kõrgkoole spordiorganisatsioonides ja nende poolt korraldatavatel üritustel Eestis ja välisriikides.
1.7. Liidu asukoht on Tartu linn.
1.8. Inglise keelses asjaajamises on Liidu ametlik nimetus Estonian Academic Sports Federation.
1.9. Liit on asutatud 15. jaanuaril 1992. a.

II Liidu tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid

2.1. Liidu tegevuse eesmärgid on üliõpilasspordi arenguks eelduste loomine tipp-, võistlus- ja harrastusspordi tasemel, sportlike eluviiside propageerimine üliõpilaskonnas, üliõpilastele ning kõrgkoolide töötajatele sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsamate tingimuste loomisele kaasa aitamine.
2.2. Oma tegevuse eesmärkide täitmiseks Liit:
2.2.1. koondab ja ühendab üliõpilasspordiga tegelevaid kõrgkoole, spordiklubisid, -seltse ja ühendusi;
2.2.2. propageerib spordi harrastamist kõrgkoolides ja kaasab klubide ning kõrgkoolide kaudu liidu tegevusse üliõpilasspordist huvitatud isikuid ja toetajaid;
2.2.3. tutvustab üliõpilassporti inimeste ja meedia huvi tõstmiseks;
2.2.4. korraldab võimaluste piires üliõpilastele ja kõrgkoolide töötajatele sportlikku tegevust, Eesti üliõpilaste meistrivõistlusi ning erinevaid sportlikke üritusi harrastussportlastele;
2.2.5. korraldab Eesti üliõpilastest tipp- ja võistlussportlaste osalemist universiaadidel ja üliõpilaste maailmameistrivõistlustel ning Euroopa kõrgkoolide meistrivõistlustel ning kinnitab Eesti koondise koosseisu üliõpilaste maailmameistrivõistlustele, universiaadidele;
2.2.6. teeb koostööd spordialaliitudega, üliõpilasspordiga tegelevate liitudega teistes riikides, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, firmade ja üksikisikute ning teiste organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
2.2.7. tagab vajadusel isikutele, kellele on Liidu poolt antud kohustused või ülesanded, täiendkoolituse nende kohustuste ja ülesannete täitmiseks;
2.2.8. korraldab kasumit mittetaotleval viisil sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi ning neist osavõttu;
2.2.9 teostab tehinguid Liidu kasutuses ja omanduses oleva varaga, sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;
2.2.10. võtab vastu annetusi ja eraldisi, autasustab ja stimuleerib üliõpilasspordi edendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone;
2.2.11. annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;
2.2.12. osaleb liitude, assotsiatsioonide ja muude ühenduste tegevuses nii Eestis kui välisriikides;
2.2.13. koostab, kirjastab ja müüb trükiseid;
2.2.14. täidab muid Liidu eesmärgi saavutamiseks vajalikke ülesandeid.

III Liidu vara

3.1. Liit on oma vara omanik.
3.2. Liidu vara moodustuvad:
3.2.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
3.2.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, eraldistest ja toetustest;
3.2.3. Liidu tegevusest (korjandused, võistlused, seminarid, konverentsid, vara müük, kirjastustegevus, teenuste osutamine jms) saadud tulust;
3.2.4. riiklikest, maakondlikest ning omavalitsuslikest toetustest ja toetustest üleriigilistelt, maakondlikelt ning omavalitsuslikelt spordiühendustelt ning spordialaliitudelt;
3.2.5. toetustest ning eraldistest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
3.2.6. muudest allikatest.
3.3. Liidule laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile, kui nii on ette nähtud annetajaga sõlmitud lepingus ja kui see pole vastuolus käesoleva põhikirja või seadusandlusega.
3.4. Liidu liikmed ei vastuta Liidu ja Liit ei vastuta oma liikmete varaliste kohustuste täitmise eest.

IV Liikmed ja assotsieerunud liikmed

4.1. Liidu liikmeteks võivad olla Eesti kõrgkoolid, kõrgkoolide spordiklubid ning –seltsid, teised üliõpilaste kehalise tubliduse vastu huvi tundvad juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Liidu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda Liitu ainult oma klubide kaudu.
4.2. Kõrgkoolid, spordiühendused jt. kellel ei ole juriidilise isiku staatust, ja eraisikud võivad saada Liidu assotsieerunud liikmeteks. Assotsieerunud liikmetel on Liidu liikmetega samad õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus üldkoosolekul ning üldkoosoleku ja juhatuse kokkukutsumisel.
4.3. Liidu juhatus otsustab Liidu liikmeks ja assotsieerunud liikmeks vastu võtmise liikmekssoovija kirjaliku avalduse alusel. Sisseastumismaksu suurus ja liikmemaksu määrad nagu ka assotsieerunud liikmete sisseastumis- ja liikmemaksude määrad kehtestatakse üldkoosoleku otsusega.
4.4. Liidu liikmetel ja assotsieerunud liikmetel on õigus oma esindajate kaudu osaleda Liidu tegevuses kooskõlas selle eesmärkide ja ülesannetega.
4.5. Liidu liikmed ja assotsieerunud liikmed on kohustatud järgima Liidu põhikirja ning selle juht- ja kontrollorganite otsuseid, mis on vastavuses põhikirjaga.
4.6. Liidu liikmed ja assotsieerunud liikmed võivad Liidu liikmeskonnast vabatahtlikult lahkuda pärast sellekohase kirjaliku taotluse esitamist liidu juhatusele. Liidu juhatuse otsusega loetakse nad liidu liikmete hulgast lahkunuks.
4.7. Liidu liige ja assotsieerunud liige võidakse Liidu juhatuse otsusega liikmete hulgast välja arvata või liikmelisus peatada:
4.7.1. kui tema tegevus on vastuolus Liidu põhikirjaga või Liidu juhatuse otsustega;
4.7.2. kui ta on mõjuva põhjuseta jätnud Liidu juhatuse poolt määratud teiseks tähtajaks tasumata kalendriaasta liikmemaksu. Liikmel on õigus nõuda ennistamist järgmisel EASLi juhatuse koosolekul;
4.7.3. tema oma taotluse alusel.
Liikmeksoleku peatamise ajaks kaotab Liidu liige esindus- ja otsustusõiguse Liidu juhtorganites, aga Liidu juhatuse otsusega ka mõned teised liikmele ettenähtud õigused. Liidu liikmete hulgast välja arvatud liikmel on õigus vastava taotluse alusel ja jooksva liikmemaksu võla tasumisel nõuda enda liikmeks ennistamist järgmisel juhatuse koosolekul.

V Liidu juhtimine

5.1. Liidu kõrgeim organ on üldkoosolek, mis on pädev lahendama kõiki Liidu tegevusega seonduvaid küsimusi. Liidu juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Üldkoosolek tuleb kokku kutsuda ka vähemalt 1/10 liidu liikmete kirjalikul nõudmisel. Üldkoosolekust teatatakse ette vähemalt 10 päeva. Üldkoosolekut juhatab Liidu juhatuse esimees või Liidu liikme nõudel üldkoosolekul valitud isik.
5.2. Liidu üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
5.2.1. põhikirja ja Liidu tegevuse eesmärkide vastuvõtmine ja nendes muudatuste tegemine;
5.2.2. Liidu juhatuse liikmete arvu ja volituste aja kinnitamine;
5.2.3. Liidu juhatuse esimehe (presidendi) ja teiste juhatuse liikmete valimine, Liidu revidendi või audiitori määramine.
5.2.4. juhatuse liikme või audiitoriga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
5.2.5. ühekordse sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksude suuruse määramine;
5.2.6. Liidu tegevuskava ja eelarve kava kinnitamine;
5.2.7. Liidu majandusaasta aruande ja revidendi või audiitori aruande kinnitamine;
5.2.8. Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine;
5.2.9. Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;
5.2.10. Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
5.2.11. muude seaduse või põhikirjaga pandud ülesannete täitmine.
5.3. üldkoosolekust võtavad osa liikmete esindajad, kes esitavad oma volitusi tõendava dokumendi. Üldkoosolekul osalevad hääleõiguseta assotsieerunud liikmete esindajad.
5.4. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja punktide 5.2.1 ja 5.2.10. sätestatud küsimuste otsustamiseks on vaja 2/3 liidu liikmete häälteenamust.
5.5. Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 7 ja maksimaalne 11. Juhatusse kuuluvad juhatuse esimees (Liidu president), aseesimees ja vähemalt 5 liiget. Liidu juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Liidu juhatuse sekretäri ülesandeid täidab Liidu peasekretär. Üldkoosolek võib valida suurte teenete eest Liidu aupresidendi ja auliikme.
Juhatuse esimees valitakse teistest liikmetest eraldi.
5.6. Liidu juhatuse pädevusse kuuluvad:
5.6.1. Liidu üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
5.6.2. Liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
5.6.3. Kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;
5.6.4. Rahvusvahelistesse liitudesse, Eesti spordialaliitudesse ning spordiühendustesse ja Eesti Olümpiakomiteesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
5.6.5. Liidu tegevus- ja eelarvekavade esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
5.6.6. Liidu eelarve kinnitamine;
5.6.7. Liidu komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
5.6.8. Liidu välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
5.6.9. Liidu sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine;
5.6.10. Liidu võistluste ja ürituste üldkalendri, koondvõistkondade koosseisude kinnitamine;
5.6.11. Toetuste ja stipendiumite määramine;
5.6.12. Laenude võtmise ja andmise otsustamine;
5.6.13. Liidu tegevuse aasta ja raamatupidamisaruande üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
5.6.14. Liidu töökohtade struktuuri ja tasustamise ning materiaalse stimuleerimise põhitingimuste kehtestamine;
5.6.15. Liidu peasekretäri tööle võtmine ja töölt vabastamine, talle volituste andmine ja tema ametijuhendi kinnitamine;
5.6.16. Muud Liidu arengu seisukohalt olulised küsimused, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud kellegi teise pädevusse.
5.7. Liidu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord semestris. Koosoleku kutsub kokku ja juhatab Liidu juhatuse esimees. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka vähemalt 1/3 Liidu liikmete nõudmisel.
5.8. Liidu juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest, nende hulgas esimees või aseesimees. Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel. Häälte arvu poolitumisel saab otsustavaks seisukoht, mille poolt hääletas istungi juhataja. Juhatuse koosolekud protokollitakse, otsustest informeeritakse liikmeskonda.
5.9. Kõikides õigustoimingutes esindab Liitu president ainuisikuliselt ning ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.
5.10. Liidu igapäevast tööd juhib ja korraldab Liidu juhatuse esimees ja tema puudumisel peasekretär, kes kasutab liidu varasid ja muid vahendeid vastavalt juhatuse otsustele, sõlmib lepinguid ja annab korraldusi, võtab tööle ja vabastab liidu töötajaid, esindab Liitu teistes organisatsioonides, annab regulaarselt aru juhatusele.

VI. Liidu revideerimine

6.1. Liidu üldkoosolek nimetab audiitori või revidendi, kelle ülesandeks on Liidu tegevusele hinnangu andmine aastaaruande järgi. Audiitor nimetatakse kaheks aastaks. Audiitor ei või kuuluda liidu juhatuse koosseisu.
6.2. Audiitor või revident kontrollib Liidu tegevust ja rahaliste vahendite ja vara ja kasutamist üks kord majandusaasta vältel. Üldkoosolek võib audiitorile teha täiendavaks ülesandeks ka teiste Liidu tegevuste auditeerimist.
6.3. Audiitor kannab kontrolli tulemused ette Liidu üldkoosolekul.

VII Liidu põhikirja muutmine ja liidu reorganiseerimine ning likvideerimine

7.1. Liidu põhikirja võib muuta liidu juhatuse ettepanekul või omal algatusel Liidu üldkoosolek, kusjuures muudatused kehtivad pärast nende kandmist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
7.2. Liidu reorganiseerimise ja likvideerimise otsustab üldkoosolek. Liidu likvideerimise otsuse vastuvõtmisel nimetab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist, annab allesjäänud vara üle tulumaksusoodustustega mittetetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Likvideerimiskomisjon juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest.

Liit on asutatud 15. jaanuaril 1992. a. Eelmine põhikirja redaktsioon on vastu võetud üldkoosolekul 14. märtsil 2002. a. Tallinnas, käesolev põhikirja redaktsioon on vastu võetud Liidu üldkoosolekul 27. aprillil 2007. a Tallinnas

Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatuse esimees Ants Veetõusme